พิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก รพ.มทส.

5 ก.พ.62 รพ. มทส. จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพช่องปาก จัดแสดงนิทรรศการ และให้บริการตรวจไม่คิดค่าใช้จ่าย 200 ราย มทส. เปิดศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาคคลินิก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสุขอนามัยด้านช่องปาก พิเศษวันเปิดศูนย์ฯ ให้บริการทางสุขภาพช่องปาก จำนวน 200 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลเครือข่ายที่ 3

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.30 น. ทาง รพ มทส. ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาตรวจประเมินโรงพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน พร้อม คณะแพทย์และผู้แทนเยี่ยมชมโรงพยาบาล ward หอผู้ป่วย ห้องพักเวร หอพักและห้องสมุด โดยประเมินสถาบันปฏิบัติงาน สรุปผลการตรวจเยี่ยม แจ้งผลการตรวจเยี่ยม และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการตรวจประเมินโรงพยาบาลเครือข่ายที่ 3 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา ปี พ.ศ. 2561