บริการการศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ

  • บริการการสนับสนุนด้านการจัดการฝึกปฏิบัติงานแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน
  • สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมวิชาการพื้นฐานตามเกณฑ์แพทยสภากำหนด
  • สนับสนุนงานบริการและสวัสดิการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
  • บริการด้านการสหกิจศึกษาและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ