ประวัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2549 และได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลร่วมผลิต จำนวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลชัยภูมิ

กระทั้งในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีนโยบายรับนักศึกษาแพทย์โครงการคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน จำนวน 12 คน เข้ามาศึกษาและจะต้องเรียนในระดับชั้นคลินิก (ปี 4)  ในปีการศึกษา 2562 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนั้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงจำเป็นต้องดำเนินการขอรับรองการเป็นโรงพยาบาลหลักและเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก (Teaching Hospital) ตามเกณฑ์แพทยสภาว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2560


โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอาคารเพื่อการเรียนการสอน และการบริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิ สูง 11 ชั้น ขนาด 120 เตียง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 ต่อมาทรงพระกรุณาพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคารรัตนเวชพัฒน์” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่อาคาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใกล้กับประตูทางออกที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดให้บริการในชื่อของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา โดยเปิดบริการแบบผู้ป่วยนอก สามารถให้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมให้บริการผู้ป่วยสำหรับ “อาคารรัตนเวชพัฒน์” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นี้เป็นต้นไป

ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้วางแผนการขยายบริการจากโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 192 เตียง ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 และขยายเพิ่มให้เป็น 313 เตียงภายในเดือน พฤศจิกายน 2563  ในอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาคารขนาด 800 เตียง ที่สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤติแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมถึงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกเหนือจากการให้บริการทางสุขภาพแล้ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมีพันธกิจสำคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตและเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และการเปิดให้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯนี้ จะยังประโยชน์ในการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นหน่วยรองรับและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อันจะช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย