ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (vision) :

เป็นสถาบันทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิระดับสูง (Excellence Center) ในปี 2570พันธกิจ (mission) :

  1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
  2. เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้วยวิทยาการที่ทันสมัย
  3. ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
  4. สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน