บุคลากร

บุคคลากร

กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

แพทยศาสตรศึกษาและการเรียนการสอน : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-376-555 ต่อ 7571 /  7596  


 

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพหลักสูตรและติดตามบัณฑิต  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  044-376-555 ต่อ 7571 /  7596 


วิจัยคลินิกและนวัตกรรมทางการแพทย์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  044-376-555 ต่อ 7571 /  7596 


 

วัดและประเมินผล  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  044-376-555 ต่อ 7571 /  7596 


 

การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  044-376-555 ต่อ 7571 /  7596 

 

เทคโนโลยีการศึกษา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  044-376-555 ต่อ 7571 /  7596 


กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  044-376-555 ต่อ 7571 /  7596


 

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  044-376-555 ต่อ 7571 /  7596