ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ศูนยแพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรโทรศัพท์ 044-376691, 044-376692   Fax 044 – 376690