ตารางกิจกรรม

Home / ตารางกิจกรรม

งานกิจกรรมวิชาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


งานประชุมวิชาการในประเทศไทย

ประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Deadline submission ชื่อการประชุม สถานที่Poster
14 พฤษภาคม 2565การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 New Findings During the “New Normal”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยทักษิณและระบบ Cisco WEBEX MEETING
15 พฤษภาคม 2565การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 Asian Scholars Conference on Education Research (ASCER 2022) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
31 มีนาคม 2565 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565
วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565
17 พฤษภาคม 2565 รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 รูปแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting) ในหัวข้อ “Do our best in the Next Normal” รูปแบบออนไลน์
10 พฤษภาคม 2565


โครงการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 “MT Gearing Up for Megatrends” วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี


ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
31 มีนาคม 2565การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565
งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2022 (OAIC 2022)

วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ และ Onsite
15 พฤษภาคม 2565 The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (1st# AHR-iCON 2022)

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20: “ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่”

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร
5 มีนาคม 2565 The 1st International Conference 2022: “Global Health Issues in Elderly Era”

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565
การประชุมออนไลน์
28 กุมภาพันธ์ 2565 [ขยายเวลา] การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565: “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่”

วันที่ 16 มีนาคม 2565
การประชุมออนไลน์
6 พฤษภาคม 2565 ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน Moving Forward Through Challenging Times TNCP 2022
10 พฤษภาคม 2565การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2
“The 2nd Modern Community Health Development 2020”
1 มีนาคม 25655th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022

ประเภทการศึกษา

Deadline submission ชื่อการประชุม สถานที่Poster
30 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)การประชุมออนไลน์
25 มีนาคม 2565 การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 “The 1st International Conference on Educational System Management Leadership” การประชุมออนไลน์
เปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2565 การประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 // การนำเสนอและตัดสินผล และการบรรยายพิเศษ
15 มีนาคม 2565 School of Allied Health Sciences International Conference 2022: “Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic”

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565
การประชุมออนไลน์
6 พฤษภาคม 2565การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2564: “Pure Math Never Dies, Applied Math Never Ends

วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565
Hybrid Conference การประชุมออนไลน์ ควบคู่งานประชุมที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2565 งานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 การประชุมออนไลน์

ประเภทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Deadline submission ชื่อการประชุม สถานที่Poster
10 เมษายน 2565
งานประชุมวิชาการนานาชาติ 5Th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST 2022) หัวข้อ “Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals”


รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom
31 มีนาคม 2565
วิจัยสร้าง Innovation and Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
31 มีนาคม 2565 งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 โรงแรมเรือรัษฎา, จังหวัดตรัง
15 มิถุนายน 2565 The 8th International Conference on Sustainable Energy and Environment (8th# SEE 2022) Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite
31 มีนาคม 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดขอนแก่น
1 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565
ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร
11 มีนาคม 2565 งานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 24: “วิทยาศาสตร์กับ Post Covid-19 Era”

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
การประชุมออนไลน์
15 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17″

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
31 กรกฎาคม 2565 การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, จังหวัดนนทบุรี
30 เมษายน 2565 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
28 มีนาคม 2565 [ขยายเวลา] Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022)

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5: “วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal Era”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ
รอบ 1, 30 เมษายน 2565 // รอบ 2, 15 พฤษภาคม 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
การประชุมออนไลน์
31 มีนาคม 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, จังหวัดอุดรธานี
15 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565
ศูนย์ประชุมเขาใหญ่ (Khao Yai Convention Center: KYCC), จังหวัดนครราชสีมา
20 มีนาคม 2565 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติ ครั้งที่ 18 (การประชุมออนไลน์)

วันที่ 19 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์
5 เมษายน 2565FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2022
“Innovative and sustainable development of functional ingredients and 
materials : Benefits, concerns and challenges in human health and well-being”
15 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
(The 9
th NMCCON 2022)
“ งานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ”
Online วิทยาลัยนครราชสีมา

ประเภทสังคมศาสตร์

Deadline submission ชื่อการประชุม สถานที่Poster
งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2022 (OAIC 2022)
วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565
Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ และ Onsite
31 มีนาคม 2565 The 13th Hatyai National and International Conference การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Online Conference)
17 เมษายน 2565 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1: “พุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต” Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
12 มีนาคม 2565 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี
30 เมษายน 2565 2022 Chulalongkorn Asian Heritage Forum

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565
กรุงเทพมหานคร
22 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3

วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 เมษายน 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
การประชุมออนไลน์
11 มีนาคม 2565 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
การประชุมออนไลน์