ฝ่ายวิจัยคลินิกและนวัตกรรม

Home / ฝ่ายวิจัยคลินิกและนวัตกรรม

ประกอบไปด้วย

  • แผนกวิจัยคลินิก
  • แผนกเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

มีหน้าที่หลักในการให้ความสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยในด้านสถานที่ และเครื่องมือที่ทันสมัย อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทางด้านงานวิจัย โดยมีหน่วยงานอื่นที่ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติที่จะให้คำปรึกษางานวิจัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้บริการปรึกษาด้านชีวสถิติ และหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนที่จะให้บริการปรึกษาการเขียนขออนุมัติการทำวิจัยในคน  จากวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่มุ่งเน้นให้การทำวิจัยเป็นพื้นฐานการทำงานในทุกพันธกิจ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้   ทั้งในการปฏิบัติงาน  งานบริการ และการสอน สำนักงานวิจัยคณะฯ จึงมีการพัฒนาทั้งโครงสร้างและงานวิจัยในด้านต่างๆ