นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้การจัดการสอนด้วยการออกตรวจดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแล

นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้การจัดการสอนด้วยการออกตรวจดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแล

วันที่ 1 ธันวาคม 256...

Read More

กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566

เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนรพ.มทส. ( SUTH )

สวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2565

เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนรพ.มทส. ( SUTH )

แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2565

เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนรพ.มทส. ( SUTH )

แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2563

เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนรพ.มทส. ( SUTH )

กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2563

แพทย์ มทส. ( SUT )

แพทย์ มทส. (SUT)

บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุข

แพทย์ มทส. ( SUT )

TitleContentDateAuthorCategories
ภาพบรรยากาศการเ …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1 (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY I) ในหัวข้อ “Basic OB examination (Leopold maneuver)”ภาพบรรยากาศการเ …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรม Empathic Healthcare สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 26 …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ Medical shadowing เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการส่งเสริมความสุขเเละความผูกพันของบุคลากร ณ ลานธรรมาภิรมณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 27 …2024/02/15ภาพกิจกรรม
โครงการ Medical shadowing ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2566กลุ่มงานการศึกษ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
นักศึกษาเเพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 6 (กลุ่ม 4 – 5) เข้าเรียนบรรยายเรื่องกุมารเวชกรรม hematology oncology ฝึกประสบการณ์วันที่ 13 ̵ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
การจัดการสอนด้วยการออกตรวจ ดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแลวันที่ 12-13 ธั …2024/02/15ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 4 ธ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้การจัดการสอนด้วยการออกตรวจดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแลวันที่ 1 ธันวาค …2024/02/15ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 38วันที่ 6 ตุลาคม …2023/10/17ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 601418 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4เมื่อวันที่ 9 ต …2023/10/17ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรม Extra-curriculum การบำบัดความเครียดประชาสัมพันธ์กิ …2023/10/17ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เมื่อวันที่ 15 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2023 ครั้งที่ 21เมื่อวันที่ 18 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง Relation between the initial assessment of acute heart failure and severity of HF in Rural hospitalเมื่อวันที่ 17 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สื่อสารของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เมื่อวันที่ 16 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
ครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
หลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกขออนุญาตประชาสั …2023/08/18ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”เมื่อวันที่ 6 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้ากุมารเวชกรรม hematology oncology และฝึกประสบการณ์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์เมื่อวันที่ 4 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
การอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ในหัวข้อ Medical Professionalism ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์เมื่อวันที่ 31 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แผนกฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ฝ่ายวิชาการเเละการศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัfโครงการ อบรมหลักสูตรการอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill)เมื่อวันที่ 30 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
Medical Shadowing 2023 ของนักศึกษาเตรียมแพทย์จากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 ม …2023/08/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นเลิศสู่เวทีสากล”เมื่อวันที่ 14 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566งานประชุมวิชากา …2023/08/18ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเรียนรู้ระบบงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานในเเต่ละแผนก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ “Pre – sessional course สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1เมื่อวันที่ 5 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรการอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill)เมื่อวันที่ 29 …2023/05/30ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 24 …2023/05/26ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566ขอเรียนเชิญเข้า …2023/05/26ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาเมื่อวันที่ 15 …2023/05/25ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601521 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2ภาพกิจกรรมการเร …2023/05/09ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สายรหัสเเละกิจกรรมเฉลยสายรหัสของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกภาพกิจกรรมสร้าง …2023/05/09ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบของที่ระลึกและเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเมื่อวันพุธที่ …2023/05/09ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ” ในหัวข้อ “บทบาทแพทย์กับ social media”ภาพกิจกรรม โครง …2023/05/09ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 1 พ …2023/05/09ภาพกิจกรรม
การอบรมแพทยศาสตรศึกษา หัวข้อ Clinical teaching and assessment workshop 2023ภาพกิจกรรม การส …2023/05/08ภาพกิจกรรม
การสัมมนาการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเมื่อวันที่ 28 …2023/05/08ภาพกิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566” ในหัวข้อ “Preoperative and postoperative management in Surgery”ภาพกิจกรรมโครงก …2023/05/08ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566”ภาพกิจกรรมโครงก …2023/05/08ภาพกิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6เมื่อวันที่ 25 …2023/05/08ภาพกิจกรรม
แผนกบริการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เมื่อวันที่ 1 ม …2023/03/30ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการรวมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2565เรียนเชิญคณาจาร …2023/02/21ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22งานประชุมวิชากา …2023/02/21ภาพกิจกรรม
7 How to จัดการความเครียดโดนัทยังมีรู …2023/01/13ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ศึกษาดูงานและฝึกหัตถการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคหัวใจ)เมื่อวันที่ 19 …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 ภาคการศึกษา 3/2565 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4ภาพกิจกรรมการเร …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ตารางปรึกษางานวิจัย ประจำเดือน มกราคม 25662023/01/13ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ในหัวข้อ หลักการชงกาแฟเมื่อวันพุธที่ …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
Extra-curriculumเมื่อวันพุธที่ …2022/12/22ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 7 พ …2022/11/09ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 (กลุ่มที่ 2 )เมื่อวันที่ 2 พ …2022/11/09ภาพกิจกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4เมื่อวันที่ 11 …2022/10/11ภาพกิจกรรม
Health risk assessment and fundamental principle of walk through surveyเมื่อวันที่ 10 …2022/10/11ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565ประชาสัมพันธ์ : …2022/09/13ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม, รับสมัคร
หัวข้อ “Technology Enhanced Learningเพื่อให้ได้หลัก …2022/09/13ภาพกิจกรรม
Extra-curriculumเมื่อวันที่ 10 …2022/09/13ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 ส …2022/09/13ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการแ …2022/09/13ภาพกิจกรรม
Smart Health Care and Maternal – Child Wellbeing in the New Normal Era”โรงพยาบาลมหาวิท …2022/07/04ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ “อบรมหลักสูตรแพทย์พี่เลี้ยง”ประชาสัมพันธ์ ข …2022/06/06ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์เมื่อวันที่ 1 ม …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ในการสอนหัตถการและการใช้อุปกรณ์ Wound Dressing ปฏิบัติการการใส่สาย NG tube และปฏิบัติการใส่สาย Foley catheter สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 31 …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 27 …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์เป็นการแสดงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงถึงความกตัญญูของศิษย์และความเมตตาของอาจารย์แพทย์ที่มีต่อลูกศิษย์ พร้อมทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญเมื่อวันที่ 26 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เมื่อวันที่ 25 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการบรรยายบทบาทแพทย์กับ Social Media ในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ระดมความคิด วิเคราะห์เมื่อวันที่ 24 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 24 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คนเมื่อวันที่ 23 …2022/06/02ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony)เมื่อวันที่ 9 พ …2022/05/11ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ตารางปรึกษางานวิจัย ประจำเดือน เมษายน 2565ตารางปรึกษางานว …2022/03/31ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเมื่อวันที่ 30 …2022/03/31ภาพกิจกรรม
รพ.มทส.ยินดีต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อวันที่ 21 …2022/03/29ภาพกิจกรรม
Extra – curriculumเมื่อวันที่ 23 …2022/03/29ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum)ประชาสัมพันธ์ ก …2022/03/21ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดคลินิกวิจัยเมื่อวันที่ 16 …2022/03/21ภาพกิจกรรม
เปิดคลินิกวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 16 …2022/03/18ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรมนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรม All Elective Orientationเมื่อวันที่ 7 ม …2022/03/11ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนเมื่อวันที่ 7 ม …2022/03/11ภาพกิจกรรม
SUTH Health Research & Innovation Matching – Networking ครั้งที่ 1วันที่ 25 กุมภา …2022/03/02ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตรเมื่อวันพุธที่ …2022/02/25ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Extra-curriculumประชาสัมพันธ์ขอ …2022/02/24ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักศึกษา 2565เมื่อวันที่ 14 …2022/02/18ไม่มีหมวดหมู่
เมื่อวันที่ 11 …2022/02/18ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์วันที่ 4 กุมภาพ …2022/02/04ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิชาการรวมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพททย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564Topic Review ใน …2022/01/25ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยายรายวิชารังสีวิทยาเมื่อวันที่ 24 …2022/01/25ภาพกิจกรรม
รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเมื่อวันที่ 10 …2022/01/11ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 10 แพทยสภา ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที …2021/11/22ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนการตรวจร่างกาย2021/10/07ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลงานประชุมวิชากา …2021/10/07ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์งานประชุมวิชากา …2021/10/07ไม่มีหมวดหมู่
งานประชุมวิชาการ “New normal Healthcare in covid-19 Situation Forum 2021 “วันที่ 22-23 กั …2021/09/27ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “New Normal Healthcare in Covid-19 Situation Forum 2021”2021/08/17ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2565กลุ่มงานการศึกษ …2021/08/05ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) ครั้งที่ 2📣ขอเรียนเชิญเข้ …2021/08/04ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Extra-curriculum รูปแบบ Zoom onlineโรงพยาบาลมหาวิท …2021/07/30ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนสหวิชาชีพ Stimulation Basic Procedure2021/07/19ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564กลุ่มงานการศึกษ …2021/06/23ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564งานกิจกรรมปฐมนิ …2021/06/13ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 25642021/06/13ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564ภาพกิจกรรมปฐมนิ …2021/06/13ภาพกิจกรรม
TitleContentDateAuthorCategories
ภาพบรรยากาศการเ …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1 (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY I) ในหัวข้อ “Basic OB examination (Leopold maneuver)”ภาพบรรยากาศการเ …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรม Empathic Healthcare สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 26 …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ Medical shadowing เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการส่งเสริมความสุขเเละความผูกพันของบุคลากร ณ ลานธรรมาภิรมณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 27 …2024/02/15ภาพกิจกรรม
โครงการ Medical shadowing ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2566กลุ่มงานการศึกษ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
นักศึกษาเเพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 6 (กลุ่ม 4 – 5) เข้าเรียนบรรยายเรื่องกุมารเวชกรรม hematology oncology ฝึกประสบการณ์วันที่ 13 ̵ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
การจัดการสอนด้วยการออกตรวจ ดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแลวันที่ 12-13 ธั …2024/02/15ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 4 ธ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้การจัดการสอนด้วยการออกตรวจดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแลวันที่ 1 ธันวาค …2024/02/15ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 38วันที่ 6 ตุลาคม …2023/10/17ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 601418 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4เมื่อวันที่ 9 ต …2023/10/17ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรม Extra-curriculum การบำบัดความเครียดประชาสัมพันธ์กิ …2023/10/17ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เมื่อวันที่ 15 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2023 ครั้งที่ 21เมื่อวันที่ 18 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง Relation between the initial assessment of acute heart failure and severity of HF in Rural hospitalเมื่อวันที่ 17 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สื่อสารของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เมื่อวันที่ 16 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
ครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
หลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกขออนุญาตประชาสั …2023/08/18ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”เมื่อวันที่ 6 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้ากุมารเวชกรรม hematology oncology และฝึกประสบการณ์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์เมื่อวันที่ 4 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
การอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ในหัวข้อ Medical Professionalism ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์เมื่อวันที่ 31 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แผนกฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ฝ่ายวิชาการเเละการศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัfโครงการ อบรมหลักสูตรการอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill)เมื่อวันที่ 30 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
Medical Shadowing 2023 ของนักศึกษาเตรียมแพทย์จากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 ม …2023/08/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นเลิศสู่เวทีสากล”เมื่อวันที่ 14 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566งานประชุมวิชากา …2023/08/18ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเรียนรู้ระบบงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานในเเต่ละแผนก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ “Pre – sessional course สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1เมื่อวันที่ 5 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรการอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill)เมื่อวันที่ 29 …2023/05/30ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 24 …2023/05/26ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566ขอเรียนเชิญเข้า …2023/05/26ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาเมื่อวันที่ 15 …2023/05/25ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601521 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2ภาพกิจกรรมการเร …2023/05/09ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สายรหัสเเละกิจกรรมเฉลยสายรหัสของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกภาพกิจกรรมสร้าง …2023/05/09ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบของที่ระลึกและเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเมื่อวันพุธที่ …2023/05/09ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ” ในหัวข้อ “บทบาทแพทย์กับ social media”ภาพกิจกรรม โครง …2023/05/09ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 1 พ …2023/05/09ภาพกิจกรรม
การอบรมแพทยศาสตรศึกษา หัวข้อ Clinical teaching and assessment workshop 2023ภาพกิจกรรม การส …2023/05/08ภาพกิจกรรม
การสัมมนาการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเมื่อวันที่ 28 …2023/05/08ภาพกิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566” ในหัวข้อ “Preoperative and postoperative management in Surgery”ภาพกิจกรรมโครงก …2023/05/08ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566”ภาพกิจกรรมโครงก …2023/05/08ภาพกิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6เมื่อวันที่ 25 …2023/05/08ภาพกิจกรรม
แผนกบริการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เมื่อวันที่ 1 ม …2023/03/30ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการรวมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2565เรียนเชิญคณาจาร …2023/02/21ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22งานประชุมวิชากา …2023/02/21ภาพกิจกรรม
7 How to จัดการความเครียดโดนัทยังมีรู …2023/01/13ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ศึกษาดูงานและฝึกหัตถการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคหัวใจ)เมื่อวันที่ 19 …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 ภาคการศึกษา 3/2565 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4ภาพกิจกรรมการเร …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ตารางปรึกษางานวิจัย ประจำเดือน มกราคม 25662023/01/13ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ในหัวข้อ หลักการชงกาแฟเมื่อวันพุธที่ …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
Extra-curriculumเมื่อวันพุธที่ …2022/12/22ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 7 พ …2022/11/09ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 (กลุ่มที่ 2 )เมื่อวันที่ 2 พ …2022/11/09ภาพกิจกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4เมื่อวันที่ 11 …2022/10/11ภาพกิจกรรม
Health risk assessment and fundamental principle of walk through surveyเมื่อวันที่ 10 …2022/10/11ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565ประชาสัมพันธ์ : …2022/09/13ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม, รับสมัคร
หัวข้อ “Technology Enhanced Learningเพื่อให้ได้หลัก …2022/09/13ภาพกิจกรรม
Extra-curriculumเมื่อวันที่ 10 …2022/09/13ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 ส …2022/09/13ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการแ …2022/09/13ภาพกิจกรรม
Smart Health Care and Maternal – Child Wellbeing in the New Normal Era”โรงพยาบาลมหาวิท …2022/07/04ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ “อบรมหลักสูตรแพทย์พี่เลี้ยง”ประชาสัมพันธ์ ข …2022/06/06ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์เมื่อวันที่ 1 ม …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ในการสอนหัตถการและการใช้อุปกรณ์ Wound Dressing ปฏิบัติการการใส่สาย NG tube และปฏิบัติการใส่สาย Foley catheter สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 31 …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 27 …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์เป็นการแสดงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงถึงความกตัญญูของศิษย์และความเมตตาของอาจารย์แพทย์ที่มีต่อลูกศิษย์ พร้อมทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญเมื่อวันที่ 26 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เมื่อวันที่ 25 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการบรรยายบทบาทแพทย์กับ Social Media ในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ระดมความคิด วิเคราะห์เมื่อวันที่ 24 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 24 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คนเมื่อวันที่ 23 …2022/06/02ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony)เมื่อวันที่ 9 พ …2022/05/11ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ตารางปรึกษางานวิจัย ประจำเดือน เมษายน 2565ตารางปรึกษางานว …2022/03/31ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเมื่อวันที่ 30 …2022/03/31ภาพกิจกรรม
รพ.มทส.ยินดีต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อวันที่ 21 …2022/03/29ภาพกิจกรรม
Extra – curriculumเมื่อวันที่ 23 …2022/03/29ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum)ประชาสัมพันธ์ ก …2022/03/21ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดคลินิกวิจัยเมื่อวันที่ 16 …2022/03/21ภาพกิจกรรม
เปิดคลินิกวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 16 …2022/03/18ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรมนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรม All Elective Orientationเมื่อวันที่ 7 ม …2022/03/11ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนเมื่อวันที่ 7 ม …2022/03/11ภาพกิจกรรม
SUTH Health Research & Innovation Matching – Networking ครั้งที่ 1วันที่ 25 กุมภา …2022/03/02ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตรเมื่อวันพุธที่ …2022/02/25ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Extra-curriculumประชาสัมพันธ์ขอ …2022/02/24ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักศึกษา 2565เมื่อวันที่ 14 …2022/02/18ไม่มีหมวดหมู่
เมื่อวันที่ 11 …2022/02/18ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์วันที่ 4 กุมภาพ …2022/02/04ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิชาการรวมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพททย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564Topic Review ใน …2022/01/25ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยายรายวิชารังสีวิทยาเมื่อวันที่ 24 …2022/01/25ภาพกิจกรรม
รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเมื่อวันที่ 10 …2022/01/11ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 10 แพทยสภา ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที …2021/11/22ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนการตรวจร่างกาย2021/10/07ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลงานประชุมวิชากา …2021/10/07ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์งานประชุมวิชากา …2021/10/07ไม่มีหมวดหมู่
งานประชุมวิชาการ “New normal Healthcare in covid-19 Situation Forum 2021 “วันที่ 22-23 กั …2021/09/27ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “New Normal Healthcare in Covid-19 Situation Forum 2021”2021/08/17ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2565กลุ่มงานการศึกษ …2021/08/05ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) ครั้งที่ 2📣ขอเรียนเชิญเข้ …2021/08/04ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Extra-curriculum รูปแบบ Zoom onlineโรงพยาบาลมหาวิท …2021/07/30ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนสหวิชาชีพ Stimulation Basic Procedure2021/07/19ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564กลุ่มงานการศึกษ …2021/06/23ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564งานกิจกรรมปฐมนิ …2021/06/13ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 25642021/06/13ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564ภาพกิจกรรมปฐมนิ …2021/06/13ภาพกิจกรรม
TitleContentDateAuthorCategories
ภาพบรรยากาศการเ …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1 (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY I) ในหัวข้อ “Basic OB examination (Leopold maneuver)”ภาพบรรยากาศการเ …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรม Empathic Healthcare สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 26 …2024/02/15ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ Medical shadowing เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการส่งเสริมความสุขเเละความผูกพันของบุคลากร ณ ลานธรรมาภิรมณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 27 …2024/02/15ภาพกิจกรรม
โครงการ Medical shadowing ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2566กลุ่มงานการศึกษ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
นักศึกษาเเพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 6 (กลุ่ม 4 – 5) เข้าเรียนบรรยายเรื่องกุมารเวชกรรม hematology oncology ฝึกประสบการณ์วันที่ 13 ̵ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
การจัดการสอนด้วยการออกตรวจ ดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแลวันที่ 12-13 ธั …2024/02/15ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 4 ธ …2024/02/15ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้การจัดการสอนด้วยการออกตรวจดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแลวันที่ 1 ธันวาค …2024/02/15ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 38วันที่ 6 ตุลาคม …2023/10/17ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 601418 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4เมื่อวันที่ 9 ต …2023/10/17ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรม Extra-curriculum การบำบัดความเครียดประชาสัมพันธ์กิ …2023/10/17ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เมื่อวันที่ 15 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2023 ครั้งที่ 21เมื่อวันที่ 18 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16 …2023/10/17ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง Relation between the initial assessment of acute heart failure and severity of HF in Rural hospitalเมื่อวันที่ 17 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สื่อสารของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เมื่อวันที่ 16 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
ครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
หลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกขออนุญาตประชาสั …2023/08/18ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”เมื่อวันที่ 6 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้ากุมารเวชกรรม hematology oncology และฝึกประสบการณ์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์เมื่อวันที่ 4 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
การอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ในหัวข้อ Medical Professionalism ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์เมื่อวันที่ 31 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แผนกฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ฝ่ายวิชาการเเละการศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัfโครงการ อบรมหลักสูตรการอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill)เมื่อวันที่ 30 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
Medical Shadowing 2023 ของนักศึกษาเตรียมแพทย์จากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 ม …2023/08/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นเลิศสู่เวทีสากล”เมื่อวันที่ 14 …2023/08/18ภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566งานประชุมวิชากา …2023/08/18ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเรียนรู้ระบบงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานในเเต่ละแผนก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ “Pre – sessional course สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1เมื่อวันที่ 5 ก …2023/08/18ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรการอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill)เมื่อวันที่ 29 …2023/05/30ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 24 …2023/05/26ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566ขอเรียนเชิญเข้า …2023/05/26ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาเมื่อวันที่ 15 …2023/05/25ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601521 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2ภาพกิจกรรมการเร …2023/05/09ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สายรหัสเเละกิจกรรมเฉลยสายรหัสของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกภาพกิจกรรมสร้าง …2023/05/09ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบของที่ระลึกและเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเมื่อวันพุธที่ …2023/05/09ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ” ในหัวข้อ “บทบาทแพทย์กับ social media”ภาพกิจกรรม โครง …2023/05/09ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 1 พ …2023/05/09ภาพกิจกรรม
การอบรมแพทยศาสตรศึกษา หัวข้อ Clinical teaching and assessment workshop 2023ภาพกิจกรรม การส …2023/05/08ภาพกิจกรรม
การสัมมนาการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเมื่อวันที่ 28 …2023/05/08ภาพกิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566” ในหัวข้อ “Preoperative and postoperative management in Surgery”ภาพกิจกรรมโครงก …2023/05/08ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566”ภาพกิจกรรมโครงก …2023/05/08ภาพกิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6เมื่อวันที่ 25 …2023/05/08ภาพกิจกรรม
แผนกบริการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เมื่อวันที่ 1 ม …2023/03/30ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการรวมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2565เรียนเชิญคณาจาร …2023/02/21ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22งานประชุมวิชากา …2023/02/21ภาพกิจกรรม
7 How to จัดการความเครียดโดนัทยังมีรู …2023/01/13ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ศึกษาดูงานและฝึกหัตถการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคหัวใจ)เมื่อวันที่ 19 …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 ภาคการศึกษา 3/2565 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4ภาพกิจกรรมการเร …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ตารางปรึกษางานวิจัย ประจำเดือน มกราคม 25662023/01/13ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ในหัวข้อ หลักการชงกาแฟเมื่อวันพุธที่ …2023/01/13ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
Extra-curriculumเมื่อวันพุธที่ …2022/12/22ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 7 พ …2022/11/09ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 (กลุ่มที่ 2 )เมื่อวันที่ 2 พ …2022/11/09ภาพกิจกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4เมื่อวันที่ 11 …2022/10/11ภาพกิจกรรม
Health risk assessment and fundamental principle of walk through surveyเมื่อวันที่ 10 …2022/10/11ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565ประชาสัมพันธ์ : …2022/09/13ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม, รับสมัคร
หัวข้อ “Technology Enhanced Learningเพื่อให้ได้หลัก …2022/09/13ภาพกิจกรรม
Extra-curriculumเมื่อวันที่ 10 …2022/09/13ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 ส …2022/09/13ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการแ …2022/09/13ภาพกิจกรรม
Smart Health Care and Maternal – Child Wellbeing in the New Normal Era”โรงพยาบาลมหาวิท …2022/07/04ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ “อบรมหลักสูตรแพทย์พี่เลี้ยง”ประชาสัมพันธ์ ข …2022/06/06ข่าวประชาสัมพันธ์, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์เมื่อวันที่ 1 ม …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ในการสอนหัตถการและการใช้อุปกรณ์ Wound Dressing ปฏิบัติการการใส่สาย NG tube และปฏิบัติการใส่สาย Foley catheter สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 31 …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 27 …2022/06/06ภาพกิจกรรม, รวมข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์เป็นการแสดงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงถึงความกตัญญูของศิษย์และความเมตตาของอาจารย์แพทย์ที่มีต่อลูกศิษย์ พร้อมทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญเมื่อวันที่ 26 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เมื่อวันที่ 25 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการบรรยายบทบาทแพทย์กับ Social Media ในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ระดมความคิด วิเคราะห์เมื่อวันที่ 24 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 24 …2022/06/06ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คนเมื่อวันที่ 23 …2022/06/02ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony)เมื่อวันที่ 9 พ …2022/05/11ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ตารางปรึกษางานวิจัย ประจำเดือน เมษายน 2565ตารางปรึกษางานว …2022/03/31ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเมื่อวันที่ 30 …2022/03/31ภาพกิจกรรม
รพ.มทส.ยินดีต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อวันที่ 21 …2022/03/29ภาพกิจกรรม
Extra – curriculumเมื่อวันที่ 23 …2022/03/29ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum)ประชาสัมพันธ์ ก …2022/03/21ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดคลินิกวิจัยเมื่อวันที่ 16 …2022/03/21ภาพกิจกรรม
เปิดคลินิกวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่ 16 …2022/03/18ไม่มีหมวดหมู่
กิจกรรมนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อวันที่ 14 …2022/03/18ภาพกิจกรรม
กิจกรรม All Elective Orientationเมื่อวันที่ 7 ม …2022/03/11ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนเมื่อวันที่ 7 ม …2022/03/11ภาพกิจกรรม
SUTH Health Research & Innovation Matching – Networking ครั้งที่ 1วันที่ 25 กุมภา …2022/03/02ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตรเมื่อวันพุธที่ …2022/02/25ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Extra-curriculumประชาสัมพันธ์ขอ …2022/02/24ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักศึกษา 2565เมื่อวันที่ 14 …2022/02/18ไม่มีหมวดหมู่
เมื่อวันที่ 11 …2022/02/18ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์วันที่ 4 กุมภาพ …2022/02/04ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิชาการรวมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพททย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564Topic Review ใน …2022/01/25ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยายรายวิชารังสีวิทยาเมื่อวันที่ 24 …2022/01/25ภาพกิจกรรม
รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเมื่อวันที่ 10 …2022/01/11ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 10 แพทยสภา ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที …2021/11/22ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนการตรวจร่างกาย2021/10/07ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลงานประชุมวิชากา …2021/10/07ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์งานประชุมวิชากา …2021/10/07ไม่มีหมวดหมู่
งานประชุมวิชาการ “New normal Healthcare in covid-19 Situation Forum 2021 “วันที่ 22-23 กั …2021/09/27ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “New Normal Healthcare in Covid-19 Situation Forum 2021”2021/08/17ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2565กลุ่มงานการศึกษ …2021/08/05ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) ครั้งที่ 2📣ขอเรียนเชิญเข้ …2021/08/04ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Extra-curriculum รูปแบบ Zoom onlineโรงพยาบาลมหาวิท …2021/07/30ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนสหวิชาชีพ Stimulation Basic Procedure2021/07/19ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564กลุ่มงานการศึกษ …2021/06/23ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564งานกิจกรรมปฐมนิ …2021/06/13ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 25642021/06/13ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564ภาพกิจกรรมปฐมนิ …2021/06/13ภาพกิจกรรม