ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและบริการการศึกษา

Home / ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและบริการการศึกษา

ประกอบไปด้วย

  • แผนกฝึกอบรแพทย์หลังปริญญา
  • แผนกบริการการศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ

  • บริการการสนับสนุนด้านการจัดการฝึกปฏิบัติงานแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน
  • สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมวิชาการพื้นฐานตามเกณฑ์แพทยสภากำหนด
  • สนับสนุนงานบริการและสวัสดิการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
  • บริการด้านการสหกิจศึกษาและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ