ฝ่ายการศึกษา

Home / ฝ่ายการศึกษา

ประกอบไปด้วย

  • แผนกแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

  • ขอบเขตการให้บริการ
  • การดำเนินงานของฝ่ายการศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และนโยบายการศึกษาของโรงพยาบาล เพื่อผลิตบัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/สุขภาพ ที่มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม องค์ความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมศิริราชเป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบและแนวทางการศึกษาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/สุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยกระบวนการวิจัยด้านการศึกษา ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบร่วมกับสาขาวิชาในการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพกำหนด

แผนกคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ขอบเขตการให้บริการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร