ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย

Home / ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย

ประกอบด้วย

 • แผนกสนับสนุนยุทธศาสตร์การศึกษาและวิจัย
 • แผนกสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาและวิจัย

ขอบเขตการให้บริการ

 • ดำเนินการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ และการฝึกอบรม/การศึกษาให้กับแพทย์เพื่อสะท้อนความเป็น Excellence Center โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 • สนับสนุนการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ทั้งก่อนปริญญาและหลังปริญญา
 • บริหารจัดการและประสานความร่วมมือด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอน / การฝึกอบรม / การศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์และแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ
 • ดำเนินการด้านสหกิจศึกษา การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากลุ่มต่างๆ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา
 • งานการบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 • ให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ให้บริการด้าน
  • จัดหาเครื่องมือ/สื่อ/โปรแกรม/รูปแบบการเรียนการสอนและงานวิจัยที่ทันสมัย
  • ประยุกต์ใช้เครื่องมือ/สื่อ/โปรแกรม/รูปแบบเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนและงานวิจัย
  • ดูแล/ติดตั้ง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสื่อการเรียนการสอน