ปฏิทินการศึกษา

Home / ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาแพทยศาสตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566
ชั้นปีที่ 4


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 5


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 6