ห้องสมุด

Home / ห้องสมุด

ณ ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ช่วงเวลาปกติ

วันจันทร์ – วันศุกร์             เวลา 08.00-20.00 น.

ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

Learning space SUTH

ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

การค้นฐานข้อมูลออนไลน์