ห้องเรียนต่างๆ

Home / ห้องเรียนต่างๆ

ห้องเรียนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ห้องเรียนระบบ Teleconferent

ห้องเรียนประจำ Ward

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์