CRC-SUTH

Home / CRC-SUTH

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.มทส. เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบรับรองงานวิจัย การหาแหล่งทุนวิจัย และแนวทางการต่อยอดวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงเพิ่มผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี