เปิดคลินิกวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Home / เปิดคลินิกวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาลและรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด หัวหน้าแผนกวิจัยคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยคลินิกวิจัยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย การสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและสำนักวิชาต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัย/R2R ไปพัฒนาต่อยอดในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร รวมถึงการต่อยอดวิจัยเชิงพาณิชย์ต่อไปนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท โดยมีกลุ่มวิจัยจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลได้รับทุน ดังนี้ 1. โครงการ “ความสอดคล้องผลทดสอบการเดิน 6 นาที และ 5 เมตร กับ NYHA Class ในผู้ป่วยที่รับโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” หัวหน้าโครงการ: คุณประวิตร พระโคศรี แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายเทคนิคบริการ 2. โครงการ “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” หัวหน้าโครงการ: พันโทหญิงนฤมล ทองวัชรไพบูลย์แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย3. โครงการ “การศึกษาความผันแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระการทำความเย็นของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์”หัวหน้าโครงการ: คุณทรงกิจ จิตภักดีบดินทร์แผนกสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมผู้สนใจเข้ารับคำปรึกษากับคลินิกวิจัย และสนใจขอทุนกับโรงพยาบาล (หน่วยงานภายใน รพ. มทส.) สามารถสอบถามและขอรับคำปรึกษาได้ที่ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044-376-555 ต่อ 7302