แบบฟอร์มต่างๆ

Home / แบบฟอร์มต่างๆ
– คําร้องลาระหว่างเรียน-รพ-มทส ดาวน์โหลด
– ใบลาระหว่างสอบดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องทรัพยากรการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับการลา

1.การลาป่วย คือ  การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้  นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ใน Rotation นั้น ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หากนักศึกษาลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกกรณี


2.การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่เกิดเหตุ3.การลาพักการศึกษา นักศึกษาอาจยื่นคำร้องต่อหัวหน้าฝ่ายการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10
ของภาคการศึกษา   สำหรับกรณีต่อไปนี้
3.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
3.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
3.3 มีความจำเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
3.4 การลาพักการศึกษาตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 
ถ้านักศึกษายังมีความจำเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคำร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 3.1.1 ให้เป็นไปตามระยะ
เวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาของ
ผู้นั้น ยกเว้นการลาพัก การศึกษาตามข้อ 3.1.1 และ 3.1.2
3.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก
และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ยกเว้นกรณีที่ได้ชำระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
3.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ  ให้ยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้า
สถานแพทยศาสตรศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และให้คณะกรรมการ
ประจำสำนักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
3.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา


4.  ลาช่วงสอบ
ข้อปฏิบัติ
4.1 นักศึกษาขอรับใบคําร้องขอลาระหว่างสอบ ได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือพิมพ์ใบคําร้องจาก Web Site ฝ่ายการศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
4.2 นักศึกษากรอกใบคําร้อง โดยระบุเหตุผลให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการลาเช่น ใบรับรองแพทย์
หรือหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และลงลายมือชื่อ จากนั้นนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้า
สาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาใน Rotation นั้น พิจารณาให้ความเห็นพร้อมลงลายมือชื่อ
4.3 นักศึกษาสําเนาใบคําร้อง และเอกสารแนบที่ได้ดําเนินการแล้วตามข้อ 4.2  ส่งอาจารย์ผู้สอนตามจำนวนรายวิชาที่ขอลา
และนําต้นฉบับส่งที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
4.5 ติดตามขอสอบย้อนหลังกับอาจารย์ผู้สอนและห้ามเข้าสอบสายเกิน 30 นาที


5. การลาระหว่างเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 นักศึกษาขอรับใบคําร้องขอลาระหว่างเรียน ได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือดาวน์โหลดใบคําร้องจาก Website ฝ่ายการศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
5.2 นักศึกษากรอกใบคําร้องโดยระบุเหตุผลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการลา (ถ้ามี) และลงลายชื่อ
แล้วนําเสนออาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา
หมายเหตุ : หากนักศึกษาป่วยระหว่างสอบ ถือว่าเป็นการลาระหว่างสอบ ระบุสาเหตุในการลาคือ ป่วย และปฏิบัติตามขั้นตอนการลาในช่วงสอบพร้อมแนบใบรับรองแพทย์