Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
โครงการ “สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
เรื่อง

โครงการ “สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เเผนกบริการการศึกษา กลุ่มงาน...

นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้ากุมารเวชกรรม hematology oncology และฝึกประสบการณ์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์
การอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ในหัวข้อ Medical Professionalism  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์
เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2566  แผนกฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ฝ่ายวิชาการเเละการศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัfโครงการ อบรมหลักสูตรการอบรมแพทย์พี่เลี้ยง (Up-Skill) เพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill)
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นเลิศสู่เวทีสากล”
เรื่อง

กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นเลิศสู่เวทีสากล”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโ...

งานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566
เรื่อง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566

งานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

เข้าเรียนรู้ระบบงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานในเเต่ละแผนก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ “Pre – sessional course สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1