Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
การสัมมนาการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและการอบรมแพทยศาสตรศึกษา
เรื่อง

การสัมมนาการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและการอบรมแพทยศาสตรศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 อาจารย์ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เ...

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566”  ในหัวข้อ “Preoperative and postoperative management in Surgery”
ภาพกิจกรรมโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566”
เรื่อง

ภาพกิจกรรมโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566”

ภาพกิจกรรมโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบ...

ศึกษาดูงานและฝึกหัตถการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคหัวใจ)
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 ภาคการศึกษา 3/2565 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4