Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
ศึกษาดูงานและฝึกหัตถการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคหัวใจ)
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 ภาคการศึกษา 3/2565 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ในหัวข้อ หลักการชงกาแฟ
Extra-curriculum
เรื่อง

Extra-curriculum

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมนอกหลัก...