Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 38
กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2023 ครั้งที่ 21
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สื่อสารของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์