Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 601421 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1 (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY I) ในหัวข้อ “Basic OB examination (Leopold maneuver)”
กิจกรรม Empathic Healthcare สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566
เรื่อง

กิจกรรม Empathic Healthcare สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 แผนกฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ...

โครงการ Medical shadowing เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการส่งเสริมความสุขเเละความผูกพันของบุคลากร  ณ ลานธรรมาภิรมณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษาเเพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 6 (กลุ่ม 4 – 5) เข้าเรียนบรรยายเรื่องกุมารเวชกรรม hematology oncology ฝึกประสบการณ์
การจัดการสอนด้วยการออกตรวจ ดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้การจัดการสอนด้วยการออกตรวจดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสร้างความผูกพันผู้ป่วยและผู้ดูแล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 38