Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4  (กลุ่มที่ 2 )
เรื่อง

โครงการฝึกประสบการณ์ทางจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 (กลุ่มที่ 2 )

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รายวิชา 601414 วิชาจิตเวชศ...

ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565
Extra-curriculum
เรื่อง

Extra-curriculum

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แผนกแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงาน...