Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
โครงการ “อบรมหลักสูตรแพทย์พี่เลี้ยง”
เรื่อง

โครงการ “อบรมหลักสูตรแพทย์พี่เลี้ยง”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญแพทย์เพิ่มพูนทักษะและเเพทย์ใช้ทุน โ...

การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์
เรื่อง

การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แผนกแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงาน...

การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ในการสอนหัตถการและการใช้อุปกรณ์ Wound Dressing ปฏิบัติการการใส่สาย NG tube  และปฏิบัติการใส่สาย Foley catheter สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4
กิจกรรมไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์เป็นการแสดงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  แสดงถึงความกตัญญูของศิษย์และความเมตตาของอาจารย์แพทย์ที่มีต่อลูกศิษย์ พร้อมทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
กิจกรรมการบรรยายบทบาทแพทย์กับ Social Media ในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ระดมความคิด วิเคราะห์
เรื่อง

กิจกรรมการบรรยายบทบาทแพทย์กับ Social Media ในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ระดมความคิด วิเคราะห์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทาง...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คน